PHẬT A DI ĐÀ VÀ 48 LỜI NGUYỆN CỦA NGÀI

PHẬT A DI ĐÀ VÀ 48 LỜI NGUYỆN CỦA NGÀI

PHẬT A DI ĐÀ VÀ 48 LỜI NGUYỆN CỦA NGÀI

PHẬT A DI ĐÀ VÀ 48 LỜI NGUYỆN CỦA NGÀI

PHẬT A DI ĐÀ VÀ 48 LỜI NGUYỆN CỦA NGÀI

Hotline 0916 953 011

0

PHẬT A DI ĐÀ VÀ 48 LỜI NGUYỆN CỦA NGÀI

Nguyện thứ 1: Thể hiện lòng từ bi và nhân ái vô song khi Ngài nói rằng nếu cõi nước của Ngài vẫn còn địa ngục, ngạ quỷ, và súc sanh, thì Ngài không chấp nhận ngồi ngôi Chánh Giác.

 

Nguyện thứ 2: Nói về sự không chấp nhận nếu những người thọ chung với Ngài vẫn sa vào ba ác đạo.

 

Nguyện thứ 3: Mô tả lòng không chấp nhận nếu có nhân vật không thanh tịnh và trọn vẹn trong cõi nước của Ngài.

 

Nguyện thứ 4: Không đồng ý nếu có sự không đồng nhất giữa người tốt và người xấu trong cõi nước của Ngài.

 

Nguyện thứ 5: Nhấn mạnh việc không chấp nhận nếu có người không biết hoặc không tuân thủ quy luật nhân quả trong cuộc sống.

 

Xem thêm bài viết: Tượng Phật A Di Đà

 

Nguyện thứ 6: Tâm nguyện của Ngài rằng nếu những người trong cõi nước của Ngài không được ban cho thiên nhãn, ít nhất cũng phải nhận thức rõ ràng về sự khổ đau và vô số kiếp nạn trong thế giới do chư Phật, thì Ngài không thể chấp nhận ngồi trên ngôi Chánh Giác.

 

Nguyện thứ 7: Không chấp nhận nếu những người trong cõi nước của Ngài không được ban cho thiên nhĩ, ít nhất cũng phải lắng nghe và hiểu biết về mọi lời dạy của Đức Phật, dù đó là trăm ngàn ức na do tha.

 

Nguyện thứ 8: Lòng không chấp nhận nếu những người trong cõi nước của Ngài không được ban cho tha tâm trí, ít nhất cũng phải hiểu biết rõ ràng về những suy nghĩ và tâm trạng của tất cả chúng sanh trong thế giới, dù đó là trăm ngàn ức na do tha.

 

Nguyện thứ 9: Không chấp nhận nếu những người trong cõi nước của Ngài không được ban cho thần túc, dù chỉ qua một khoảnh khắc, ít nhất cũng phải tránh xa khỏi trăm ngàn ức na do tha thế giới.

 

Nguyện thứ 10: Không chấp nhận nếu những người trong cõi nước của Ngài vẫn còn niềm tin vào sự tham lam và chấp nhận lợi ích cá nhân, thay vì tiến bước trên con đường Chánh Pháp.

 

Tôn tượng A Di Đà tiếp dẫn
Tôn tượng A Di Đà tiếp dẫn, chất liệu Bạch Ngọc

 

Nguyện thứ 11: Nếu những người trong cõi nước của Ngài không kiên định trong chánh định tụ, không nhẫn đến cùng trong việc diệt trừ đau khổ, thì Ngài không thể chấp nhận ngồi trên ngôi Chánh Giác.

 

Nguyện thứ 12: Không chấp nhận nếu sự hiểu biết của những người trong cõi nước của Ngài còn hạn chế, ít nhất cũng không thể chiếu sáng và hiểu biết về vô số kiếp nạn trong thế giới do tha.

 

Nguyện thứ 13: Nếu sự sống của tôi vẫn chỉ tồn tại trong một thời gian hạn chế, tối thiểu không được hứng chịu hàng trăm nghìn cuộc đời trong vòng luân hồi, thì tôi không lựa chọn ngồi trên ngai Chánh giác.

 

Nguyện thứ 14: Không chấp nhận nếu có bất kỳ ai trong cõi nước của Ngài có thể đếm được số lượng chư Thanh Văn Phật cũng như số lượng kiếp nạn đã trải qua, dù đó là vô số lần.

 

Nguyện thứ 15: Không chấp nhận nếu có ai trong cõi nước của Ngài không hiểu rõ về quy luật của sự tử, trừ những người đã đặt bổn nguyện riêng cho sự giác ngộ.

 

Nguyện thứ 16: Không chấp nhận nếu có ai trong cõi nước của Ngài vẫn giữ danh tiếng không tốt và không tu tâm, không hướng về con đường Chánh Pháp.

 

Nguyện thứ 17: Không chấp nhận nếu không có sự công nhận và tín nhiệm từ vô lượng chư Phật trong thế giới, về danh hiệu và công đức của Đức Phật A Di Đà.

 

Nguyện thứ 18: Không chấp nhận nếu có những người vẫn giữ lòng ham muốn sanh vào cõi nước của Ngài mà không tuân theo quy tắc và nguyên tắc Chánh Pháp.

 

Nguyện thứ 19: Không chấp nhận nếu có những người không thực hành công đức và tu tâm với ý muốn sanh vào cõi nước của Ngài, nhưng không chân thành và không hiểu biết về quy luật của đạo đức.

 

Nguyện thứ 20: Không chấp nhận nếu có những người chỉ nhớ về danh hiệu và cõi nước của Ngài mà không thực sự hành động và tu tâm theo lời dạy của Đức Phật A Di Đà.

 

Nguyện thứ 21: Mong muốn rằng nếu những người trong cõi nước của Ngài không đầy đủ ba mươi hai đại nhân tướng, tức là không có đầy đủ phẩm hạnh và công đức, thì Ngài sẽ không ngồi trên ngôi Chánh Giác.

 

Nguyện thứ 22: Không chấp nhận nếu các Bồ-tát từ các cõi khác sanh về nước Ngài không thực hiện công việc của mình với tâm niệm cứu độ tất cả chúng sanh, trừ những người đã có bổn nguyện và tự thực hành để giác ngộ.

 

Nguyện thứ 23: Không chấp nhận nếu các Bồ-tát trong cõi nước của Ngài không đến khắp nơi để giải thoát và giúp đỡ mọi loài, không chỉ tập trung vào một vùng nhất định.

 

Nguyện thứ 24: Không chấp nhận nếu các Bồ-tát không đạt được những gì họ mong muốn khi thực hiện các công việc cúng dường và thờ phượng trước thập phương chư Phật.

 

Nguyện thứ 25: Không chấp nhận nếu các Bồ-tát không thể diễn thuyết được các tâm lý thiện triết và không có khả năng giải thích một cách thông minh và sâu sắc.

 

Nguyện thứ 26: Không chấp nhận nếu các Bồ-tát không đạt được trạng thái tinh tế và tốt đẹp nhất của tâm và hành động.

 

Nguyện thứ 27: Không chấp nhận nếu có ai trong cõi nước của Ngài cố gắng biện minh hoặc tính toán các vật dụng với ý đồ riêng, thay vì tôn trọng sự không giới hạn và tuyệt vời của Chánh giác.

 

Nguyện thứ 28: Không chấp nhận nếu có Bồ-tát không hiểu biết và thấu hiểu được sự cao cả và vô hạn của con đường tu tập và giáo lý Phật Pháp.

 

Nguyện thứ 29: Không chấp nhận nếu các Bồ-tát không thể giảng thuyết và truyền đạt những lời dạy của Đức Phật một cách thông minh và sâu sắc.

 

Nguyện thứ 30: Không chấp nhận nếu có ai có thể hạn chế hoặc đo đếm được sức mạnh và trí huệ của các Bồ-tát trong cõi nước của Ngài.

 

 

Tượng A di đà
Tượng A di đà ngồi tĩnh tâm, kích thước 115cm

 

 

Nguyện thứ 31: Mong muốn rằng cõi nước của Ngài phải thanh tịnh và mọi nơi đều phải soi thấy vô lượng thế giới tịnh tài ở mười phương, như thể mọi thứ đều phản chiếu như mặt mình trong gương sáng. Nếu điều này không thể xảy ra, Ngài sẽ không ngồi trên ngôi Chánh giác.

 

Nguyện thứ 32: Mô tả ý chí của Đức Phật không chấp nhận nếu không gian của Ngài không tràn ngập vô số kho báu và hương thơm tuyệt vời từ mặt đất vàng đến hư không, khiến cho mọi vật đều trở nên quý giá và tuyệt vời. Nếu điều này không thể thực hiện, Ngài sẽ không ngồi trên ngôi Chánh giác.

 

Nguyện thứ 33: Mong muốn của Đức Phật rằng mọi loài chúng sanh ở mười phương phải được ánh sáng và quang minh của Ngài chạm đến, khiến cho họ trở nên nhẹ nhàng và tinh tế hơn thiên nhân. Nếu điều này không xảy ra, Ngài sẽ không ngồi trên ngôi Chánh giác.

 

Nguyện thứ 34: Không chấp nhận nếu các loài chúng sanh không nghe danh hiệu của Ngài và không tu hành theo những pháp nhẫn vô sanh mà Ngài giáo dạy. Nếu không thể thực hiện điều này, Ngài sẽ không ngồi trên ngôi Chánh giác.

 

Nguyện thứ 35: Không chấp nhận nếu người nữ không hối lỗi và bỏ qua thân gái sau khi chết, khi đã có cơ hội được giác ngộ và hạnh phúc với tâm tu Bồ-tát. Nếu điều này không xảy ra, Ngài sẽ không ngồi trên ngôi Chánh giác.

 

Xem thêm bài viết: Đức Phật A DI ĐÀ là ai, ý nghĩa về cái tên Của Ngài

 

Nguyện thứ 36: Không chấp nhận nếu các Bồ-tát không tiếp tục tu hành đến khi thành Phật sau khi nghe danh hiệu của Ngài. Nếu điều này không xảy ra, Ngài sẽ không ngồi trên ngôi Chánh giác.

 

Nguyện thứ 37: Không chấp nhận nếu người trong vô lượng thế giới không tôn trọng và ghi nhận danh tiếng của Ngài, không hiểu biết và tôn kính công đức của Bồ-tát. Nếu không thể thực hiện điều này, Ngài sẽ không ngồi trên ngôi Chánh giác.

 

Nguyện thứ 38: Không chấp nhận nếu người trong cõi nước của Ngài phải mất công để chuẩn bị y phục, thay vì y phục tự nhiên tự xuất theo tâm niệm và quy luật pháp tu. Nếu không thể thực hiện điều này, Ngài sẽ không ngồi trên ngôi Chánh giác.

 

Nguyện thứ 39: Không chấp nhận nếu người trong cõi nước của Ngài không trải qua sự vui sướng và hạnh phúc như Tỳ kheo, mà chỉ có trải nghiệm hạnh phúc giả tạo. Nếu không thể thực hiện điều này, Ngài sẽ không ngồi trên ngôi Chánh giác.

 

Nguyện thứ 40: Không chấp nhận nếu các Bồ-tát không được thấy vô số thế giới cao quý của chư Phật theo ý muốn, khiến cho tất cả mọi vật đều trở nên quý giá và tuyệt vời như thể mặt mình thấy trong gương. Nếu không thể thực hiện điều này, Ngài sẽ không ngồi trên ngôi Chánh giác.

 

Nguyện thứ 41: Mong muốn rằng các Bồ-tát ở thế giới khác khi nghe danh hiệu của Ngài, họ phải nhẫn đến khi trừ bỏ hết mọi tâm căn xấu xí. Nếu điều này không xảy ra, Đức Phật không chấp nhận ngồi trên ngôi Chánh giác.

 

Nguyện thứ 42: Miêu tả ý chí của Đức Phật rằng các Bồ-tát khi nghe danh hiệu của Ngài, họ cần giải thoát tam muội và không bị mắc kẹt trong chánh định trong khoảng một niệm khi tu hành và cúng dường các vị Phật. Nếu không thực hiện được điều này, Đức Phật không chấp nhận ngồi trên ngôi Chánh giác.

 

Nguyện thứ 43: Mong muốn của Đức Phật rằng sau khi nghe danh hiệu của Ngài, các Bồ-tát ở thế giới khác cần thác sanh nhà tôn quý và không nên ngần ngại. Nếu không thực hiện được điều này, Đức Phật không chấp nhận ngồi trên ngôi Chánh giác.

 

Nguyện thứ 44: Miêu tả ý chí của Đức Phật rằng các Bồ-tát khi nghe danh hiệu của Ngài, họ cần trở nên vui mừng và hạnh phúc trong việc tu hành và không được mất công đức. Nếu không thực hiện được điều này, Đức Phật không chấp nhận ngồi trên ngôi Chánh giác.

 

Nguyện thứ 45: Mong muốn của Đức Phật rằng khi nghe danh hiệu của Ngài, các Bồ-tát cần trụ tam muội và không bị mắc kẹt, thường xuyên được thấy vô số chư Phật. Nếu không thực hiện được điều này, Đức Phật không chấp nhận ngồi trên ngôi Chánh giác.

 

Nguyện thứ 46: Ý chí của Đức Phật rằng các Bồ-tát khi ở phương khác, họ cần nghe pháp mà không cần phải giải thích hay nói chi nhiều. Nếu không thực hiện được điều này, Đức Phật không chấp nhận ngồi trên ngôi Chánh giác.

 

Nguyện thứ 47: Nếu các Bồ-tát khi nghe danh hiệu của Ngài không đạt được bậc bất thối chuyển, tức là không thể thoát khỏi vòng luân hồi, Đức Phật không chấp nhận ngồi trên ngôi Chánh giác.

 

Nguyện thứ 48: Khi nghe danh hiệu của Ngài, các Bồ-tát cần đạt được các bậc nhẫn quán cơ bản như Âm hưởng nhẫn, Nhu thuận nhẫn và Vô sanh pháp nhẫn. Nếu không thực hiện được điều này, Đức Phật không chấp nhận ngồi trên ngôi Chánh giác.

 

Tượng A Di Đà
Tượng A Di Đà, kích thước 90cm

 

 

Những nguyện thư của Đức Phật thể hiện ý chí quảng đại và quyết đoán trong việc dạy dỗ và hướng dẫn chư Bồ-tát tu hành. Điều này cho thấy sự chân thành và quảng đại của Ngài trong việc dẫn dắt chúng sanh tới giác ngộ và giải thoát.

 

Xưởng tượng Phật THÔNG THIÊN MÔN chuyên chế tác, thi công các sản phẩm mỹ thuật trên mọi chất liệu như Composite bột đá, Bột đá ép đài loan với mọi kích thước lớn nhỏ theo yêu cầu...Chúng tôi sở hữu kho tàng mẫu với các tác phẩm điêu khắc Phật Giáo theo các nền văn hóa, các sản phẩm mang biểu tượng nghệ thuật, văn hoá cũng như những sản phẩm tâm linh.

Với kinh nghiệm lâu năm, với sự đam mê tâm huyết, uy tín và trách nhiệm... am hiểu sâu sắc Phật Pháp cố vấn để cho ra đời những tác phẩm, thẩm mỹ nghệ thuật. Tôn vinh được đầy đủ diện tướng báu của một pho tượng thành một kiệt tác đích thực do chính bàn tay của tâm huyết, tôn kính của nhiều bạn đồng tu tạo thành!chắc chắn chúng tôi sẽ đem lại cho quý khách hàng sự hài lòng

Xem thêm thông tin tại:

x

Chưa thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Đã xảy ra lỗi! Vui lòng thử lại sau.

Đã thêm 1 sản phẩm vào giỏ hàng của bạn

#

GIÀY SNEAKER GUCCI PHỐI HỌA TIẾT MÀU NÂU